بیژن ذوالفقارنسب در مورد اینکه به عنوان یکی از اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است، گفت: اکنون در تهران حضور ندارم. اجازه بدهید به تهران بیایم و سپس در مورد این مسئله صحبت کنم. در حال حاضر بهتر است با باشگاه تماس بگیرید تا در این رابطه اطلاعات بهتری به دست بیاورید.

وی در مورد اینکه آیا حضور در کمیته فنی قطعی است، عنوان کرد: با من در این ارتباط صحبت مقدماتی انجام شده اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.