به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: پس از انتشار مصاحبه محسنمسلمانمبنی بر اینکه یک فصل دیگر با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارد، کامران شیرزادی؛ مدیر رسانه ای باشگاه ذوب آهن، گفت: من با مسئول قراردادهای باشگاه صحبت کردم و مسلمان دو فصل دیگر با ذوب آهن قرارداد دارد نه یک فصل، زیرا آن فصلی که به دلیل خدمت سربازی به ملوان رفت جزئی از قراردادش محسوب نمی شود و این بازیکن دو فصل دیگر با ما قرارداد دارد.

مسلمان نیم فصل گذشته به طور قرضی از ذوب آهن بهپرسپولیسرفت و اکنون باید به ذوب آهن برگردد.