به گزارش خبرورزشیملت ایران: محمدرویانیانامروز مدعی شد کهعادل فردوسی پوروی را برای حضور دربرنامه ۹۰تهدید کرده و فایل صوتی این تهدید را نیز در اختیار دارد.

فردوسی پور در واکنش به ادعاهای مطرح شده گفت: از ادعای دور از واقعیت آقای رویانیان مبنی بر تهدید ایشان برای حضور در برنامه ۹۰ متعجب شدم. من هرگز در تماس هایی که خودجوش ضبط شده اند ایشان را برای حضور در برنامه ۹۰ تهدید نکردم و در مکالماتم ادبیات تهدید آمیز نداشتم. ممنون می شوم فایل صوتی مبنی بر تهدید بنده را پخش کنند.