به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدرضا خلعتبری این عکس را که کنار دوپرسپولیسیتیم ملی و قاسم حدادی فر گرفته دراینستاگرامشمنتشر کرد. در این تصویر بیش از هر چیز سیبیل‌های خلعتبری به چشم می‌آید.