به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: یک روز پس از آنکه روزنامه ال موندو دیپورتیو، چاپ اسپانیا در گزارشی عنوان کرد کلوپ، به طور جدی گزینهبارسلوناییها برای جانشینی «خرادو مارتینو» است، اطلاعیه داد.

این سازمان عنوان کرد: در چند وقت گذشته رسانه های اسپانیایی شایعاتی راه انداختند مبنی بر این کهیورگن کلوپفصل بعد سرمربی کاتالان ها خواهد شد. در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد. کلوپ محبوب بورسیا و خیل عظیم هوادارانش است. او نسبت بهدورتموندتعهد دارد و بهتر است اسپانیایی ها بیهوده در مورد مربی محبوب ما شایعه نسازند.

در بخش پایانی این اطلاعیه ذکر شده است: خیال همه هواداران آسوده باشد. ما یورگن کلوپ را به بارسلونا نمی دهیم!