به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: درحالی که اتوبوس حامل بازیکناناستقلالدر راه فرودگاه بود برخی از هواداران فولاد با سنگ زدن به شیشه های اتوبوس باعثشکستگی آنها شدند.