به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: اسلوبودانکواچ، سرمربی کنونی تیم پروجایایتالیاکه به عنوان سرمربیتیم ملی والیبالایران هم انتخاب شده است آخرین روزهای فعالیتش در ایتالیا را تجربه می کند.
وی در گفت وگویی در مورد جدایی اش از پروجا و آمدن به ایران گفت: سال های فوق العاده ای را پشت سر گذاشتم و تیم قدرتمندی با هم در ایتالیا ساختیم. متأسفم که باید بگویم برای جانشینیولاسکوبه ایران خواهم رفت؛ ولاسکو یکی از بهترین مربیان والیبال دنیا است.

کواچ با بیان اینکه سخت بود که به این پیشنهاد پاسخ منفی بدهم، خاطرنشان کرد: باید با ایتالیا خداحافظی کنم، اما مطمئن باشید یک روز دوباره برمی گردم.