به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محمدنوریکاپیتان تیم فوتبالپرسپولیسبا دو پیشنهاد از شرق آسیا مواجه شد.

این دو پیشنهاد در دو روز گذشته به دستمحمد نوریرسیده و قرار است تا انتهای فصل در مورد آن تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد.

این پیشنهادها از دو کشور تایلند و چین است و مبالغ خوبی نیز به کاپیتان قرمزپوشان پیشنهاد شده است.