به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: حالاصادقیانهم در آستانه نزدیک شدن بهجام جهانیبا پیشنهاداتی مواجه است و او هم همانند سیدجلال، حقیقی، خلعتبری قصد ترکپرسپولیسرا دارد.

پیام یک پیشنهاد از آلمان دارد که کارهای مقدماتی او در حال پیگیری و در صورت توافق این انتقال صورت گیرد.

صادقیان هم در قراردادش با پرسپولیس بندهایی دارد که می تواند با توجه به این بندها از پرسپولیس به راحتی جدا شود.