ملت ایران: البته از سید صالحی بعید بود اما پیش می آید. به خصوص که شما برای آقای گلی به پنالتی احتیاج داشته باشید!
سیدصالحی بعد ازآنکه در این لحظه با فشار روی دقاع فجر از آنها پنالتی گرفت و قفل بازی را باز کرد انتظار داشت خودش پشت توپ بایستد اما وقتی تونی دستور داد فلاویو پنالتی بزند عصبانی شدو لحظه ای خون به مغزش نرسید.
این دو سه دقیقه از آن صحنه هاست که باید بی خیالش شد. صحنه ای که سید صالحی با گل زیبای نیمه دوم جبران اش کرد…