اعتصاب بازیکنان مس

ملت ایران: مشکلات مالی مس کرمان باعثشده تا بازیکنان این تیم انگیزه کافی را برای حضور در تمرین نداشته باشند. مشکلات مالی در تمام تیمهای فوتبال ایران وجود دارد اما این مشکلات در مس نمود پیدا کرده و باعثاعتراض بازیکنان به وضعیت موجود شده است.

عدم پرداخت قرارداد بازیکنان در کنار شایعه حذف متمم های قرارداد بازیکنان باعثشده تا بازیکنان مس لب به اعتراض بگشایند و باشگاه را تهدید کنند. تهدیدی با این مضمون که اگر پول هایمان پرداخت نشود در تمرینات حاضر نمی شویم.
قرار است مسی ها امروز را در صورت پرداخت نشدن پولشان تمرین نکنند. باید دید آیا آنها روی حرف خود می ایستند یا اینکه اتفاق دیگری رخ خواهد داد.