ملت ایران: آخرین جلسه رویانیان با فرانکو بارسی در یکی از رستوران های هتل محل اقامت بارسی برگزار شد و این نشست که حدود ۲ ساعت طول کشید دقایقی قبل به پایان رسید
در این نشست طرفین برای همکاری های بیشتر به توافق های جدیدی دست پیدا کرده و زمینه های همکاری مشترک را نیز مورد بررسی قرار دادند و در صورت توافق به اجرا در خواهند آورند.