ملت ایران:اواسط نیمه دوم بازی استقلال و سایپا بود که کش موهای رحمتی به هم خورد و برای گلر استقلال مشکل ساز شد. رحمتی که موهایش به هم ریخته و جلوی صورتش را گرفته بود، چاره ای جز درست کردن کش موهایش نداشت. با اینحال دستکش های او جلوی استفاده از دستش را می گرفت.

او سعی کرد در همان دقایق از بازیکنان ذخیره استقلال کمک بگیرد اما کار رحمتی به کیانوش رحمتی و حنیف عمران زاده افتاده بود که هر کدام از کمک کردن به رحمتی طفره می رفتند و کار را به دیگری می سپردند. رحمتی آنها را صدا می کرد که نزدیکش بیایند و کارش را بگوید و این دو بازیکن هم رحمتی را به هم پاس می دادند.

کیانوش رحمتی که با جدیت گرم می کرد، از حنیف که در گرم کردن تنبلی می کرد خواست تا به کمک رحمتی برود. در نهایت این موضوع آنقدر ادامه پیدا کرد که صدای رحمتی درآمد و بالاخره کیانوش برای کمک به او تا لب خط آمد.