سرانجام پیگیری هایمحمد رویاینانجواب داد و با خط و ربط هایی که داشت موفق شد مشکل سند اکثر بازیکنان پرسپولیس را حل کند.
رویانیان توانسته که مشکل سند همه بازیکنانی که فصول قبل عوض طلب خود از باشگاه خودرو گرفته بودند را حل کند و حالا هیچ خطری در این مورد بازیکنان را تهدید نمی کند.
البته تنها مشکل خودروی رضا حقیقی حل نشده است که با توجه به نزدیکی این بازیکنان با محمد رویانیان قطعا سردار برای او گام اخر را بر می دارد تا تنها دغدغه قرمزها مربوط به طلب نقدی شان باشد و دیگر نگران خودرو های گران قیمت و بدون سندشان نباشند.