به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:پرسپولیسبعد از تساوی مقابل فجر، روز دوشنبه را به ریکاوری پرداخت. شاگردان دایی که دیروز استراحت کردند، امروز دو نوبتتمرینخواهند کرد تا برای بازی هفته آینده با صبای قم آماده شوند. پرسپولیسی ها که به حد کافی درگیر حاشیه هستند، برای آنکه حاشیه جدیدی وارد تیمشان نشود تصمیم گرفتند تمرینشان را پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و تماشاچیان برگزار کنند.