به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: رقابت های تاریخیپرسپولیسواستقلالواقعیت های آماری و تحلیلی بسیاری را پیش روی اهالی فوتبال به نمایش می گذارد. در ادوار مختلفلیگو جام باشگاه های تهران ۱۳بار پرسپولیس و استقلال در صدرجدولهمدیگر را تعقیب کردند. حالا یا پرسپولیس اول یا استقلال دوم و استقلال اول و پرسپولیس دوم بوده اند. البته سال های بسیار دیگری نیز وجود دارد که یکی از دو تیم اول و دوم بودند ولی تیم دیگر خارج از این محدوده قرار گرفته اند. ما این ۱۳ دوره را که سرخبی ها در صدر بودند را مرور می کنیم:
سال ۱۳۵۰ مسابقات فوتبال باشگاه تهران: یک تاج سابق، دو پرسپولیس
سال ۱۳۵۲ لیگ اول تخت جمشید: پرسپولیس اول، تاج سابق دوم
سال ۱۳۵۳ لیگ دوم تخت جمشید: تاج سابق اول، پرسپولیس دوم
سال ۱۳۶۱ جام باشگاه های تهران ۱۷شهریور: یک پرسپولیس، دو استقلال
سال ۱۳۶۲ جام باشگاه های تهران ۱۷ شهریور، دوره سوم: استقلال اول، پرسپولیس دوم
سال ۱۳۶۸ مسابقات فوتبال جام باشگاه های تهران جام ۱۷ شهریور دوره نهم: یک پرسپولیس، دو استقلال
سال ۱۳۶۸ لیگ باشگاهی قدس: یک استقلال، دو پرسپولیس
سال ۱۳۶۹ فوتبال باشگاه های تهران جام ۱۷ شهریور دوره دهم: یک پرسپولیس، دو استقلال
سال ۱۳۷۰ فوتبال باشگاه های تهران جام ۱۷ شهریور دوره یازدهم: یک استقلال، دو پرسپولیس
سال ۱۳۷۷ لیگ هشتم آزادگان: یک پرسپولیس، دو استقلال
سال ۱۳۷۸ لیگ نهم آزادگان: یک پرسپولیس، دو استقلال
سال ۱۳۷۹ لیگ دهم آزادگان: یک استقلال، دو پرسپولیس
سال ۱۳۸۰ لیگ اول حرفه ای: یک پرسپولیس، دو استقلال