به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بازیکنان تیمپرسپولیسبعد از سه روز اعتصاب به تمرینات تیم برگشتند و علیداییهم با خبرنگاران درباره وضعیت تیم صحبت کرد. البته در میانه های مصاحبه دایی به شدت از خبرنگار صدا و سیما نارحت شد و دستور داد همه خبرنگاران را از تمرین بیرون کنند. در زیر می توانید مصاحبه ی دایی را بخوانید:
بازگشت به تمرینات پس از سه روز: ازوزارت ورزش و جوانان بپرسید که چرا این تیم را به امان خدا رها کرده است؟دست آقای پروین درد نکند که امروز به تمرین ما آمد. اما صحبت هایی که ایشانکرده بودند این بود که تنها هستند.
تصمیم هم که امروز گرفتیم و تمرین کردیم به عشق مردم بود.بازیکنان ما می خواهند حداقل تا دو بازی باقی مانده تا تعطیلات لیگ تمامتلاش خود را بکنند. ما روزهای بدی را سپری می کنیم. تنهاییم و این مساله بهما خیلی ضربه می زند.
اکنون حس می کنم که اوایلفوتبالم است و مانند آن روزها فقط خودمانیم. از این به بعد سعی می کنیم کهفقط به مردم فکر کنیم و به عشق آنها هر کاری که از دستمان بر می آید انجامدهیم.

وزیر ورزش اعلام کرده پولی به استقلال و پرسپولیس نخواهد داد: اگر احساس مسئولیت وجود داشته باشد چنین حرفی زده نمی شود.اگر این تیم ها متعلق به دولت نباشند، این حرف ها درست است و مشکلات ماربطی به وزارتخانه ندارد، اما وقتی تیم مستقیما زیر نظر دولت است پس دولتهم باید پاسخگوی مردم باشد.
شاید ایشان از فوتبالآگاهی ندارند و چیزی از فوتبال، استقلال و پرسپولیس، هواداران و مردمنمی دانند، شاید البته شاید هم مشاوران ایشان اطلاعات غلطی به او می دهند.چون اگر کسی در این مقام باشد و اطلاعات درست هم داشته باشد چنین حرفینمی زند.
آقای وزیر! اگر پرسپولیس برای شما نیست، بگویید چون ما رفقای زیادی داریمکه خیلی راحت می توانند تیم را بخرند. اما تا روزی که دولت بالای سر تیماست وظیفه دارید به آن کمک کنید نه این که منت بگذارید.
وزیر ورزش، رییس مجمع استقلال و پرسپولیس است. این صحبت ها از کسی مثلایشان که تحصیلات آکادمیک دارند و مدتی رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاهتهران بودند بعید است و ایشان باید اساسی فکر کنند.
همین جا می گویم که اگر دولت آمادگی واگذاری پرسپولیس را دارد،خیلی ها هستند که همین الان می توانند تیم را بخرند تا ما دیگر به دنبالوزیر و وکیل نرویم.

در میانه های تمرین امروز پرسپولیس یکی ازخبرنگاران صدا و سیما قصد داشت با دایی مصاحبه کند، اما سرمربی پرسپولیسبا شنیدن سوال آن خبرنگار از مصاحبه منصرف شد که این مساله درگیری کوچکیبین آن خبرنگار و چند تن از لیدرهای پرسپولیس به وجود آورد.
دایی در جواب سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر اینکه«مشکلات پرسپولیس پس از آمدن پروین حل شد یا نه؟»، گفت: با آمدن آقای پروین قرار بود مشکلات حل شود؟ این چه سوالی است که می پرسید؟ شما فقط دنبال حاشیه هستید!

دایی در ادامه گفت: هر کسی که دوربین در دست می گیرد نباید به خودشاجازه دهد که هر سوالی را طرح کند. ببینید که ایشان چه سوالی پرسیده است.گفتم که دست آقای پروین درد نکند که به تمرین آمد، اما او امروز آب پاکی راروی دستمان ریخت و با تایید حرف من گفت که قول هایی به او داده شد، ولیاجرایی نشد. اگر بازیکنان می خواستند تمرین نکنند این کار را نمی کردند وآمدن پروین در تصمیم آنها تاثیری نداشت.
نباید ازموقعیت هایمان سوء استفاده کنیم. من هم با پاسخ ندادن به آن فرد به اوبی احترامی نکردم. اما سوالی که او با خنده مطرح کرد خیلی بی جا بود، چونما سه ماه است که تنها کار می کنیم

بازگشت به تمرینات پس از سه روز: ازوزارت ورزش و جوانان بپرسید که چرا این تیم را به امان خدا رها کرده است؟دست آقای پروین درد نکند که امروز به تمرین ما آمد. اما صحبت هایی که ایشانکرده بودند این بود که تنها هستند.
تصمیم هم که امروز گرفتیم و تمرین کردیم به عشق مردم بود.بازیکنان ما می خواهند حداقل تا دو بازی باقی مانده تا تعطیلات لیگ تمامتلاش خود را بکنند. ما روزهای بدی را سپری می کنیم. تنهاییم و این مساله بهما خیلی ضربه می زند.
اکنون حس می کنم که اوایلفوتبالم است و مانند آن روزها فقط خودمانیم. از این به بعد سعی می کنیم کهفقط به مردم فکر کنیم و به عشق آنها هر کاری که از دستمان بر می آید انجامدهیم.

وزیر ورزش اعلام کرده پولی به استقلال و پرسپولیس نخواهد داد: اگر احساس مسئولیت وجود داشته باشد چنین حرفی زده نمی شود.اگر این تیم ها متعلق به دولت نباشند، این حرف ها درست است و مشکلات ماربطی به وزارتخانه ندارد، اما وقتی تیم مستقیما زیر نظر دولت است پس دولتهم باید پاسخگوی مردم باشد.
شاید ایشان از فوتبالآگاهی ندارند و چیزی از فوتبال، استقلال و پرسپولیس، هواداران و مردمنمی دانند، شاید البته شاید هم مشاوران ایشان اطلاعات غلطی به او می دهند.چون اگر کسی در این مقام باشد و اطلاعات درست هم داشته باشد چنین حرفینمی زند.
آقای وزیر! اگر پرسپولیس برای شما نیست، بگویید چون ما رفقای زیادی داریمکه خیلی راحت می توانند تیم را بخرند. اما تا روزی که دولت بالای سر تیماست وظیفه دارید به آن کمک کنید نه این که منت بگذارید.
وزیر ورزش، رییس مجمع استقلال و پرسپولیس است. این صحبت ها از کسی مثلایشان که تحصیلات آکادمیک دارند و مدتی رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاهتهران بودند بعید است و ایشان باید اساسی فکر کنند.
همین جا می گویم که اگر دولت آمادگی واگذاری پرسپولیس را دارد،خیلی ها هستند که همین الان می توانند تیم را بخرند تا ما دیگر به دنبالوزیر و وکیل نرویم.

در میانه های تمرین امروز پرسپولیس یکی ازخبرنگاران صدا و سیما قصد داشت با دایی مصاحبه کند، اما سرمربی پرسپولیسبا شنیدن سوال آن خبرنگار از مصاحبه منصرف شد که این مساله درگیری کوچکیبین آن خبرنگار و چند تن از لیدرهای پرسپولیس به وجود آورد.
دایی در جواب سوال خبرنگار صدا و سیما مبنی بر اینکه«مشکلات پرسپولیس پس از آمدن پروین حل شد یا نه؟»، گفت: با آمدن آقای پروین قرار بود مشکلات حل شود؟ این چه سوالی است که می پرسید؟ شما فقط دنبال حاشیه هستید!

دایی در ادامه گفت: هر کسی که دوربین در دست می گیرد نباید به خودشاجازه دهد که هر سوالی را طرح کند. ببینید که ایشان چه سوالی پرسیده است.گفتم که دست آقای پروین درد نکند که به تمرین آمد، اما او امروز آب پاکی راروی دستمان ریخت و با تایید حرف من گفت که قول هایی به او داده شد، ولیاجرایی نشد. اگر بازیکنان می خواستند تمرین نکنند این کار را نمی کردند وآمدن پروین در تصمیم آنها تاثیری نداشت.
نباید ازموقعیت هایمان سوء استفاده کنیم. من هم با پاسخ ندادن به آن فرد به اوبی احترامی نکردم. اما سوالی که او با خنده مطرح کرد خیلی بی جا بود، چونما سه ماه است که تنها کار می کنیم.