به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: بعد از اعتصاب قبل ازدربیو انجام سه چهار بازی نرساندن پول به بازیکنانپرسپولسو پرداخت نشدن مطالبات باعثشد آنها دست به اتعصاب بزنند.
بازیکنان پرسپولیس امروزتمرینتیم شان را به خاطر نگرفتن مطالبات معوقه تحریم کردند و گفتند تا زمانی که پول شان را نگیرند تمرین نمی کنند!
باید دید واکنش علی پروین در قبال این اتفاق مهم چه خواهد بود.