ملت ایران: علی کریمی در گفت وگویی در خصوصخداحافظیسعیدمظفری زادهاز عرصه داوری، گفت: او یکی از داوران خوب فوتبال ما بود و با تجربه ای که داشت قضاوت های خوبی در فوتبال انجام داده بود.
وی ادامه داد: وقتی خبر خداحافظی او را شنیدم جا خوردم. امیدوارم با رفتن او جوان ترها این میدان را داشته باشند که خودشان را ثابت کنند. این تصمیمی است که مظفری زاده به صورت شخصی گرفته است و برای او در زندگی شخصی اش آرزوی موفقیت می کنم.
کریمی با بیان اینکه به مظفری زاده خسته نباشی می گویم، تصریح کرد: فکر کنم جوان ترها باید قدر این موقعیت را بدانند. به خوب یا بد بودن این تصمیم کاری ندارم اما برای این داور خوب کشورمان در ادامه زندگی اش آرزوی موفقیت می کنم.