کاسیاس: شاید به جام جهانی صعود نکنیم !

می دانیم فرانسه تیمی است که می تواند از ما امتیاز بگیرد. "