تمرین امروزاستقلالبا حضور حدود هزار هوادار این تیم برگزار شد. اما نکته جالب تمرینات امروز به تاکتیک قلعه نویی مربوط می شد. انها حدود یک ساعت تنها سانتر از جناحین و ضربات ایستگاهی را مرور کردند. به مثابه بازی های رسمی استقلال این تیموریان بود که وظیفه ارسال ضربات ایستگاهی را داشت. قلعه نویی به مدافعان تیمش دستور می داد که هنگام این ضربات به جلو بیایند. حنیف عمران زاده و صادقی هم عملکرد خوبی در این ضربات داشتند. با این وجود نیم ساعت پایانی تمرین به صلاح دید قلعه نویی دور از چشم خبرنگاران و همچنین تماشاگران برگزار شد.
همچنین فتح الله زاده پس از پایان صحبت با بازیکنان به سمت سکوها رفت تا در کنار هواداران تمرین را تماشا کند. هواداران استقلال پرچم قرمزی را که آن را پاره کرده بودند پشت سر فتح الله زاده قرار دادند تا با او عکس یادگاری بگیرند. همچنین تماشاگران استقلال در حال شعار علیه رویانیان بودند که فتح الله زاده با دست از آنها خواست این کار را انجام ندهند. همچنین این تماشاگران علی دایی را به مافیا متهم کردند. خبرنگاران ژاپنی مانند روزهای گذشته در تمرین آبی پوشان شرکت داشتند و از ازدحام جمعیت تعجب کرده بودند.