سعید مظفری‌زاده، به همراه حسن کامرانی فر و سعید علی نژادیان داربی ۷۸ را قضاوت می‌کنند.

ناظر این دیدار فریدون اصفهانیان خواهد بود.