ملت ایران: یکی از طرفداران پرسپولیس از دست قضا شباهت عجیبی با کریم باقری دارد.