به گزارش ملت ایران اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی به ایرنا، گفت: از امروز پرونده تیموریان در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باز شده است و فیلم رفتار های این بازیکن را تهیه کرده ایم.
وی ادامه داد: منتظر هستیم تا نظر کارشناسان را در خصوص رفتار های او دریافت کنیم و سپس تصمیم لازم را بگیریم.
رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا احتمال محرومیت این بازیکن وجود دارد، گفت: هنوز هیچ چیز نمی توان در مورد این مساله گفت و باید کارشناسان فیلم رفتار های این بازیکن را مشاهده کنند.
شب گذشته در برنامه نود، کازشناس برنامه اسماعیل افشاریان عقیده داشت آندودر بازی استقلال خوزستان با عمد بازیکن حریف را زده است.