ملت ایران: مدافعان میانی پرسپولیس این فصل آنقدر با هم هماهنگند که فاصله پدر شدن آنها با هم خیلی کم بوده است. امروز محسنبنگردر محلتمرین پرسپولیسحاضر نشد که گفته می شود دلیل این غیبت تولد دومین فرزند او بوده است. بنگر صاحب یک دختر ۶-۵ ساله است که یکی دو باری به محل تمرین آورده بود اما امروز هم صاحب دختر دیگری شد تا باشگاه پرسپولیس به او تبریک بگوید.
همچنین غیبت فرزاد حاتمی در تمرین امروز هم کمی مشکوک بود. این مهاجم بلند قامت در اواخر تمرین به درفشی فر رسید و گفت فشارش افتاده بوده!