ملت ایران:روز ۲۲ دی ماه روز فرشادپیوسبهترین گلزن تمام ادوارپرسپولیساست. به مناسبتروز تولداو نگاهی به تمام گل های او در عرصه باشگاهی خواهیم داشت. از آنجا که مسابقات فوتبال باشگاه های تهران در دهه ۶۰ از حیثاهمیت و کیفیت برابر بالیگبود.
این آمار را با در نظر گرفتن مسابقات لیگ فوتبال و باشگاه های تهران در نظر می گیریم، فرشاد پیوس به طور کل در ۳۰۲ بازی باشگاهی خود در تیم های راه آهن، شاهین، نیروی هوایی و نادیه قطر ۳۰۲ بازی انجام داده و ۱۶۲ گل به ثمر رسانده است.
البته این عدد ۳۰۲ مربوط به کل بازی های فصولی است که او در تیم های مورد اشاره بازی کرده و قاعدتا در بسیاری از بازی ها او غایب بوده از جمله ۳ بازی در مسابقات تهران سال ۶۶، دو بازی در سال ۶۷ مسابقات تهران، ۴ بازی در لیگ اول آزادگان، ۶ بازی در لیگ دوم آزادگان، ۱۰ بازی در لیگ سوم آزادگان، ۲ بازی در لیگ چهارم آزادگان، ۹ بازی در لیگ پنجم آزادگان و ۲۶ بازی در لیگ ششم آزادگان.
آمار فرشاد پیوس در بعضی از سال ها بی نظیر است از جمله زدن ۳۲ در ۳۲ بازی مسابقات فوتبال باشگاه های تهران در سال های ۶۹ و ۷۰ ضمنا فرشاد پیوس حدود ۸۰ گل در مسابقات جام حذفی تهران، جام حذفی کشور، مسابقات جام های باشگاهی مختلف در آسیا و… به ثمر رسانده است.