ملت ایران: امروز اواخر تمرین پرسپولیسبازیکنان کاشته زن پرسپولیسبا نواختن ضربات ایستگاهیحسابی بدن رضا محمدی را کش آوردند. بعد از بیرون کردن هواداران و خبرنگاران نوبتعلی داییومحمدرضا خلعتبریبود کهمسابقه ضربات کاشته بدهند. در این میانمحسن مسلمان هم کهانگار خیلی دوست داشت با سرمربی اش مسابقه بدهدتماشاگر مسابقهدایی و شماره ۹۹ قرمزها بود. غلامپور هم همان نزدیکی ها نظاره گر بود و با حسرت دروازه بانی خلعت و دایی را تماشا می کرد. مسابقه ای که با فریادها و کری خوانی های زیادی دنبال می شدو نتیجه اشظاهرا به سود دایی تمام شده چرا که او دوست ندارد در هیچ مسابقه ای بازنده باشد.