برای اولین بار در المپیک 2012

به گزارش ملت ایران دو زن از کشور عربستان سعودی برای اولین بار در المپیک شرکت کردند این اولین حضور زنان عربستانی در تاریخ رقابتهای المپیک است. خانم ودجان سراج عبدالرحیم شهرخانی در وزن ۷۸ کیلوگرم در رشته جودو و ساره عطار۱۷ ساله در دو ۸۰۰متر شرکت می کنند.