ملت ایران: دو بازی و سه گل. این امار خارق العاده ای از حنیف عمران زاده است که در قامت یک ناجی برای استقلال - فرت و فرت - گل می زند.
او در دو بازی سه گل برای استقلال زده تا روزهای سخت آخر فصل پیش با استقلال را فراموش کند. بعد از گل، او با آندو خوش وبش کردو بعد سراغ امیر آمد تا دستی به سر سرمربی بکشد. اینجوری!