ملت ایران: خبر های رسیده حاکیست که امروز جلسه مهمی در باشگاهگسترشفولادتبریز برگزار وطی ان با جدایی رسولخطیبیسر مربی این تیم موافقت شد، بر همین اساس گفته می شود که مربیجانشینوی تا ۲۴ ساعت اینده مشخص خواهد شد.
پیش از این در نیم فصل مسابقات خبر های مبنی بر مذاکره مدیران گسترش با چند مربی مطرح شد که عملی نشد، اینک با توجه به اعلام انتخاب سرمربی تا ۲۴ ساعت اینده همه چیز تائیدی بر اتفاقات گذشته می تواند باشد که نام های همچون حمید استیلی، حمید درخشان وصمد مرفاوی در آن مقطع مطرح بود.