ملت ایران: روز گذشته یکی از سخت ترین روزهای دوران مربی گریپرویزمظلومی بود. او که با تمیش تا دقیقه ی ۹۶ از تراکتور جلو بود و در آستانه ی اولین پیروزی اش با مس بود روی حرکت خوب کریمی پیروزی را با تساوی عوض کرد.
البته مظلومی از رویسکوهاحسابی داد و فریاد می کرد وحرصمی خورد و تا مرز درگیری بانیروی انتظامیهم پیش رفت.
حتی چندین بار هم مظلومی از آن فاصله سر کاپیتان تیمش داد و هوار کرد اما تمامی اینها کارگر نیفتاد و داغ پیروزی هم چنان بر دل این مربی ماند.
این دومین جلسه از محرومیت مظلومی بود و باید منتظر ماند و دید چه زمانی محرومیت او به پایان خواهد رسید.