ملت ایران: در پایان هفته بیستم،لیگبرتر سیزدهم به یک سوم پایانی خود رسید، ده هفته فرصت باقیست تا چهرهقهرمانفصل به همراه نمایندگان اسیای معرفی شود، در کنار این دو مهم تکلیف تیم های سقوط کننده نیز مشخص خواهد شد، لیگ سیزدهم بر خلاف فصول گذشته رقابتی شانه به شانه و تنگاتنگ را در صدر جدول با مدعیان بیشتر نسبت به گذشته تجربه می کند.
در باز نگاهی به ادوار گذشته لیگ رقابت قهرمانی عمدتا بین سه، یا چهارتیمبه خط پایان خود رسیده بود، این اتفاق در حالی رقم خورد ه بود که از لیگ ۱۸ تیمی انتظار طبیعی این بود که تعداد مدعیان قهرمانی بیشتر از این تعداد تیم باشد، همچنین در فصول گذشته تفاوت امتیاز تیم سوم با چهارم هم چشمگیر و فاصله امتیازی از هفته ها پیش پا بر جا بوده است.
لیگ نهم:
سپاهان با ۶۷ امتیاز قهرمان
ذوب آهن با ۶۱ امتیاز دوم
استقلال با ۵۹ امتیاز سوم
پرسپولیس با ۵۳ امتیاز چهارم
لیگ دهم:
سپاهان با ۶۶ امتیاز قهرمان
استقلال با ۶۵ امتیاز دوم
ذوب آهن با ۶۳ امتیاز سوم
پرسپولیس با ۵۸ امتیاز چهارم
لیگ یازدهم:
سپاهان ۶۷ امتیاز قهرمان
تراکتور سازی با ۶۶ امتیاز دوم
استقلال با ۶۶ امتیاز سوم(تفاضل گل کمتر)
صبای قم با ۵۰ امتیاز چهارم
لیگ دوازدهم:
استقلال با ۶۷ امتیاز قهرمان
تراکتور با ۶۵ امتیاز دوم
سپاهان با ۶۴ امتیاز سوم
فولاد خوزستان با ۵۶ امتیاز چهارم
تفاوت فاحش امتیازی
همانطوری که امار ها نشان می دهد، در ۴ دوره گذشته تفاوت امتیازی تیم سوم با چهارم جدول در پایان لیگ در دوره نهم ۶ امتیاز، در لیگ دهم ۵ امتیاز، لیگ یازدهم ۱۶ امتیاز و لیگ دوازدهم ۸ امتیاز بوده است. با در نظر گرفتن این شرایط لیگ سیزدهم را باید متفاوت از ادوار گذشته مورد بررسی قرار داد، لیگی که بر خلاف گذشته با کم شدن دو تیم از جمع خو د در نقطه مقابل دو تیم را به جمع چهار تیم مدعی نسبت به فصول گذشته اضافه کرده است.
پیش بینی شما؟
اینکه این روند تا هفته های پایانی ادامه خواهد داشت یا نه؟ و ایا فاصله امتیازی تیم های سوم وچهارم همانند ۴ دوره گذشته به اختلاف امتیازی ۵،۶ امتیازخواهد رسید؟ یا اینکه کماکان این فشرده گی تا لیگ ادامه خواهد یافت؟ سوالات مختلفی است که شما هم می توانید نظرات خود را برای ما ارسال کنید.