ملت ایران:۹ و ۸ دو عدد صاحب کاربرد در بازی های هفته بیستملیگبرتر هستند، یکی مربوط به تعداد گل های هفته و دیگری مربوط به سابقهپرسپولیسمی شود و البته گلزنی شمارههشتتراکتور در دقیقه ۹۶ بازی با مس.
در هفته بیستم لیگ برتر تنها شاهد ثبت ۹ گل در ۸ بازی بود که میزان بسیار نازلی است که نشان می دهد که میانگین ثبت گل تنها ۱.۱۲ بوده است. در هفته بیستم همه تیم ها به جز سپاهان حداکثر یک گل به ثمر رسانده اند اما مهمترین ویژگی عدد ۸ و ۹ در سابقه پرسپولیس بود.
پرسپولیس از سال ۱۳۸۴ تا به حال طی ۸ سال نتوانسته بود ملوان بندرانزلی را در این شهر شکست بدهد تا اینجای داستان را همه می دانیم اما داستان جالب تر اینکه پرسپولیس قبل از سال ۸۴ هم نتوانسته بود در ۹ سال متوالی برابر ملوان بندرانزلی به پیروزی برسد.