ملت ایران:پیامصادقیانباز هم برایپرسپولیسموثر واقع شد و با یک پاس کات دار بیرون پا و رو به جلو که کمتر در فوتبال ایران سابقه دارد، محمدرضا خلعتبری را صاحب توپ و موقعیت گلزنی قرار داد تا خلعتبری با یک ضربه دقیق ششمین گل خود برای پرسپولیس به ثمر برساند.
آمار رسمی صادقیان در ۲ بازی یکگلو یک پاس گل را نشان می دهد. اما آمار ویژه او به تیرک دروازه ارتباط دارد، او در ۲ بازی اخیر ۳بار در نیمه دوم تیرک دروازه حریفان خود را لرزاند.
پیام صادقیان برابر سایپا با شوت محکم و برابر ملوان با یک ضربه خوب تیر دروازه حریفان را لرزاند تا آمار او به این صورت کامل شود. پیام صادقیان: ۲ بازی، یک گل، یک پاس گل و ۳ دیرک دروازه!