ملت ایران: سرخیوراموس ستارهباتجربه واسپانیایی رئال مادرید در آستانه آغازسال نوی میلادی وکریسمسدر میانکودکانزادگاهش در کاماس در سویا، هدایایی را میان آنها تقسیم کرد.
او روز دوشنبه دراین مراسم خیریه شرکت کرد و هدایایی را درمیان کودکانی که از دیدن او ذوق زده شده بودند تقسیم کرد.
او در پاسخ به سوالی درمورد صحبت هایش بعد از بازی با والنسیا که گفته بود که حرفهای منتقدان را از یک گوش می شنود واز گوش دیگر در می کند گفت: «یک بار دیگر تاکید می کنم که منظور من به یک سری انتقادات خاص بود. انتقاداتی که صادقانه مطرح می شوند برایم اهمیت زیادی دارند وبرای بهبود و پیشرفت کمک می کنند.»