ملت ایران: این روزها ویکی پدیا از همه مدیران ایرانی پرکارتر است.

آنها پس از اینکه برایپرسپولیسیک بازیکن فرانسوی انتخاب کردند حالا حسن صالح حمیدزیچ را به عنوان بازیکناستقلالمعرفی کرده است. گویا قرار است حمیدزیچ که اکنون ۳۶ ساله است می‌خواهد مشکلات استقلال در اینفصلرا حل کند.