شنیده‌ها حاکی از آن است کهمصدومیتاین بازیکن زیاد هم جدی نیست و نهایتا یکی، دو بازی از ترکیب این تیم دور است. اگر چنین باشد این بازیکن بهدربیمی‌رسد و می‌تواند شاگردان قلعه‌نویی را در زمین رهبری کند.