ملت ایران: مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به دبیرسازمانلیگحرفه‌ای، اعلام کرد قاسمدهنویحق حضور در مسابقات رسمی را نخواهد داشت.

دبیرکلفدراسیونفوتبال در نامه‌اش به دبیرسازمان لیگ حرفه‌ای، نوشته است: با توجه به عدم اجرای دادنامه صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بابت دعوی مطالبه وجه باشگاه سپاهان اصفهان به طرفیت قاسم دهنوی، بازیکن تیم پرسپولیس تهران صادره شده تا زمان کسب رضایت خواهان از جانب قاسم دهنوی، کلیه فعالیت‌های فوتبالی و مرتبط با فوتبال اعم از حضور در مسابقات رسمی و همراهی تیمش، به حالت تعلیق درآمده و این بازیکن حق حضور در مسابقات رسمی را نخواهد داشت.