ملت ایران:محرم نویدکیاجایگاه ویژه ای در فوتبالاصفهاندارد و او فردی کلیدی درسپاهانبه حساب می آید. محرم دوران فوتبالش را در سپاهان بازی کرده است و او فقط مقطع کوتاه راهی بوخوم آلمان شد و این در حالی بود که ۷ سال پیشنهادات پرسپولیس و استقلال را خیلی عادی رد می کرد، حالا پاداش این وفاداری جایگاهی است که محرم در سپاهان و شهر اصفهان دارد.
او اکنون نقشی کلیدی در سپاهان ایفا می کند و خیلی از مشکلات و روابط با بازیکنان برعهده اوست حالا در سپاهان این شایعه به وجود آمده است که شاید این فصل، فصل پایانی محرم در دوران بازیگری باشد و او سپس در قامت سرمربی کارش را در سپاهان آغاز می کند تا فصل جدیدی از زندگی اش رقم بخورد.