ملت ایران: امیرعابدینیپا را روی گاز ماشینی گذاشته است که ترمز هم ندارد. او حرف هایی را می زند که فقط می تواند اعتماد مردم را نسبت به فوتبال کم کند. عابدینی با این حرف ها قصد دارد تسویه حساب شخصی با یکی از مدیران قدرتمند فوتبال داشته باشد و جنگ علنی او باآقای«نون» که روزگاری با هم یکی از صمیمی ترین اعضای این فوتبال بوده است به قسمت پایانی رسیده است. این دو که به خوبی از کارهای خود باخبرند می توانند چیزهای عجیبی را در این فوتبال رو کنند که ما از آنها بی خبر هستیم. عابدینی در برنامه ۹۰ از نفرات دیگری هم که همیشه در فوتبال اسم آنها کنار آقای نون بود نام برد که یکی از آنها آقای الف است که حتی در رده های ملی هم سمتی به عنوان سرپرست دارد. این دعوا می تواند مسائلی را عنوان کند که زیاد به نفع فوتبال نخواهد بود.