ملت ایران: امیدعالیشاهبه خاطر مصدومیت مدتی است که برایپرسپولیسبازی نمی کند و برای بازی با ملوان نیز جایی در فهرست دایی نداشت.

گفته می شود این بازیکن تا ۹ روز آینده به مرز آمادگی می رسد و با این حساب بازی با نفت تهران را نیز از دست داده است.

عالیشاه امیدوار است در بازی ماقبلدربیفرصت بازی کردن پیدا کند تا درترکیباصلی پرسپولیس در بازی با استقلال حاضر باشد.