ملت ایران: معاونت پزشکی و علوم ورزشی باشگاهاستقلالاظهار نظر در موردمصدومیت نکونامرا به وقت دیگری موکول کرد.

تسنیم: معاونت پزشکی و علوم ورزشی باشگاه استقلال اظهار نظر در مورد مصدومیت نکونام را به وقت دیگری موکول کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، دکتر امین نوروزی درباره مصدومیت جواد نکونام اظهار داشت: با توجه به نیاز به بررسی بیشتر برای تعیین میزان صدمه وارده به زانو و ساق پای چپ نکونام، تا پایان امروز گزارش دقیق ارائه خواهد شد.