ملت ایران:فدراسیونفوتبالشرایطاعزامخبرنگارانو عکاسان ورزشی را بهجام حهانیاعلام کرد که البته شرابط آن سخت تر از دوره های پیشین شده است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون فوتبال، فیفا برای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل شرایطی متفاوت نسبت به ادوار گذشته در نظر گرفته است که براساس آن تنها خبرنگاران و عکاسانی می توانند آی دی کارت حضور در برزیل را دریافت کنند که " اکانت " ویژه را از فدراسیون فوتبال کشور خود دریافت کند.
در همین راستا فدراسیون بین المللی فوتبال ۲۵ سهمیه خبرنگار و عکاس(شامل ۲۰ خبرنگار و ۵ عکاس) را برای ایران در نظر گرفته است که باید امور اداری مربوط به اعزام آنها از طریق فدراسیون فوتبال انجام و تایید شود. به همین منظور رسانه هایی که تمایل به اعزام خبرنگار و عکاس به برزیل را دارند با در نظر گرفتن شرایط زیر نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام کنند:
۱ - ارائه تاییدیه ثبت نام در مدیا چنل فیفا که باید قبل از قرعه کشی جام جهانی انجام می شد و تاییدیه آن به ایمیل افراد ارسال شده است.
۲ - پذیرفتن هزینه های اعزام خبرنگاران و عکاسان از سوی رسانه و تعهد کتبی مبنی بر تامین هزینه ها.
۳ - معرفی خبرنگار و عکاسی که به فعالیت در حوزه فوتبال اشتهار داشته باشند.
۴ - آشنایی با یکی از زبانهای مورد قبول فیفا(انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی).
لازم به ذکر است که فدراسیون فوتبال هیچ هزینه ای برای اعزام خبرنگاران و عکاسان به برزیل را متقبل نمی شود و رسانه ها باید با هزینه خود نمایندگان شان را به برزیل اعزام کنند. بدیهی است پس از ارسال درخواست ها تا پایان وقت اداری روز ۱۴ دیماه به فدراسیون فوتبال، کمیته رسانه ها پس از بررسی، خبرنگاران و عکاسان واجد شرایط را برای اقدامات اداری در اختیار روابط عمومی فدراسیون قرار خواهد داد.