ملت ایران: آرشبرهانیکه همچنان یک نیمکت نشین صرف دراستقلالاست و هر هفته کمتر از قبل بازی می کند در آخرین اظهار نظرش گفت: «: من یک هفته پیش هم گفتم که فعلاً هیچ حرفی برای گفتن ندارم و می خواهم سکوت کنم در این شرایط ترجیح می دهم حرفی نزنم، اما متاسفانه امروز دیدم دو رسانه از من مصاحبه خیالی به چاپ رسانده اند.»
مهاجم استقلال در ادامه گفت: «همیشه برایرسانهها احترام زیادی قائل هستم، اما از برخی رسانه ها می خواهم که به هیچ جه از منمصاحبهخیالی نزنند.»
برهانی گفت: «الان هیچ حرفی برای گفتن ندارم و فقط به آرامش تیم فکر می کنم.»