ملت ایران: کادر پزشکی تیمپرسپولیسدر گزارشی به علی دایی، با اعلامبهبودیکامل مهردادپولادیوی را برای تکمیل برنامه های بدنسازی در اختیار کادر فنی قرار داد. کادر پزشکی سرخپوشان امروز با ارائه گزارشی به علی دایی، با تشریح شرایط مهرداد پولادی، بهبودی او برای تکمیل تمرینات بدنسازی را اعلام کرد.
کادر پزشکی با اعلام اینکه MRIدوم پولادی بهبودی کامل عضله او را نشان داده است، وی را آماده تکمیل برنامه های بدنسازی اعلام کرد تا پس از آماده سازی بدنی مطلوب، در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.
با این حساب به نظر می رسد اگر پولادی به لحاظ بدنی شرایطش را به سطح بازی برساند بزودی در تمرین گروهی تیم شرکت کرده وآمادهحضور در میدان می شود.