ملت ایران: امیدعالیشاهدرد را پشت سر گذاشته و تمرینات را زیر نظر کادر پزشکی دنبال می کند. او فردا برایسونوگرافیاعزام می شود تا شرایطش مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد. بنابر اعلام دکتر حقیقت، پزشک تیم پرسپولیس امید عالیشاه در روزهای گذشته، احساس درد نداشته و تمرینات و تست ها را با موفقیت انجام داده است. او فردا برایسونوگرافیاعزام می شود تا وضعیت آسیب دیدگی وی از نظر عوارضی که بعد از آسیب دیدگی بر جا می ماند بررسی شود.
وی گفت: «با توجه به روند بهبودی عالیشاه، شاید نیازی به انجام MRIمجدد پیدا نکنیم. به هر حال تمرینات اختصاصی و فیزیوتراپی وی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و پس از آن برای آماده سازی کاملتر در اختیار کادر فنی قرار خواهد گرفت.»