ملت ایران:در این مقطع از سال هیچگاه سابقه نداشته که امیر قلعه نویی با تیم های مختلفش پایین تر از پرسپولیس باشد. البته به جز مس و استقلال اهواز که او کارش را در این تیم ها از میانه راه مسابقات شروع می کرد.
امیر قلعه نویی ۸ بار در لیگ فوتبال هدایت تیم های مختلفش را از ابتدای فصل برعهده داشته و هر ۸بار بالاتر از پرسپولیس بوده است. در سال ۸۲ او با استقلال ۱۳ امتیاز، در سال ۸۳ سه امتیاز، در سال ۸۴ بیست امتیاز،
در سال ۸۷ یازده امتیاز و در سال ۹۱ شانزده امتیاز با تیم استقلال بیشتر از پرسپولیس امتیاز گرفته است. او در سال ۱۳۸۸ با تیم سپاهان ۱۴ امتیاز و در سال ۸۹ با همین تیم ۸ امتیاز بیش از پرسپولیس امتیاز گرفته است. امیر قلعه نویی در سال ۹۰ با تیم تراکتورسازی هم ۲۳ امتیاز بالاتر از پرسپولیس به دست آورده است.
در تمام این ۸ دوره و با تمام این تیم ها قلعه نویی هیچگاه به پرسپولیس نباخته است. آیا این طلسم سرخ ها شکسته می شود و آیا نوار رکورد قلعه نویی پاره می شود؟