ملت ایران: علی پروین از صحبت های مطرح شده ناراحت است. او همه چیز را انکار می کند و می گوید هیچ نامه ای از سوی او به سوی وزارت ورزش فرستاده نشده است. سلطان که امروز با فارس حرف می زد در این مورد گفت: «متاسفانه امروز دیدم که برخی از رسانه ها اعلام کردند که ما به وزیر نامه دادیم و یا کاری کردیم که مخفیانه بوده است.» وقتی با او در مورد نامه حرف زدند ناگهان بر افروخته شد و ادامه داد: «خدا پدرتان را بیامرزد نامه چیه؟ ما فقط در جلسه هیات مدیره یک صورتجلسه با هم امضا کردیم و رفتیم و هر حرفی هم بود در آن جلسه با هم زدیم. من نه وزیر را به صورت مخفیانه و غیرمخفیانه دیدم و نه دنبال این مسائل بودم. پس بهتر است زیاد درباره این موضوع بی جهت مانور نکنید.»
چند ماه صبر کنید واقعیت خودش را نشان می دهد. اگر واقعا فعل و انفعالاتی صورت نگرفته باشد قطعا گمانه زنی رسانه ها رنگ واقعیت به خود نمی گیرد.