ملت ایران: زمانی که ذوب آهن و پرسپولیس خانزاده و غریبی را با مسلمان معاوضه کرد دو باشگاه توافق کردند که هر کدام دستمزد بازیکنان خودشان را بدهند، این توافق دو باشگاه بود اما اکنون چک ۲۰۰ میلیونی محمد خانزاده برگشت خورده است. سعید آذری در این مورد می گوید: «در راه بازگشت از تبریز در اتوبوس خانزاده این ماجرا را به من گفت و من به او گفتم اجازه بدهید با رویانیان صحبت کنم و تا آن زمان اقدامی نکند زیرا می خواستم ببینیم استراتژی رویانیان برای پرداخت مطالبات چگونه است که متأسفانه هنوز نتوانسته ام با رویانیان ارتباط برقرار کنم.» اما حالا بخوانید استراتژی ذوبی ها را از زبان سعید آذری: «محسن مسلمان ۲۰ درصد از مبلغ قراردادش را از ذوب آهن گرفته، ۵۰ میلیون دیگر هم به او داده ایم اما با وجود وضعیت بهینه مالی باشگاه ذوب آهن تا زمانی که باشگاه پرسپولیس پول بازیکنان ما را ندهد من دیگر به مسلمان پول نمی دهم. این مسئله را به خود محسن هم گفته ام زیرا دو باشگاه باید به مفاد توافقنامه ای که با یکدیگر داشته اند، احترام بگذارند.»
البته به نظر می رسد این مشکل به وجود آمده به زودی حل شود چون رابطه دو مدیر از گرمای خاصی بهره می برد.