ملت ایران: روز گذشته در حاشیهبازی تدارکاتی ذخیره های پرسپولیس و تیم جوانان ایران، معدود هواداران حاضر در ورزشگاه درفشی فر بنری رامقابل سکوها نصب کرده بودند کهمتن جالب و عجیبی داشت. متن این بنر درباره ۶ تایی کردن حریفان و ۶ گلیاستکه پرسپولیس به مس زدهو در پایانآن نوشته شده: «ما با عدد ۶ رفاقتی چهل ساله داریم!»